Navigasjon
Navigasjon
Årsmelding – Hovudstyret 2017

STYRET 2017

Ove Skylstad, leiar (2017 og 2018) – ikkje på val i styret, men på val som leiar

Atle Hole, nestleiar (2016 og 2017) – på val

Håkon Fedt, kasserar (2016 og 2017) – på val

Åshild Kristoffersen, sekretær (2016 og 2017) – på val

Marit Hole, styremedlem (2016 og 2017) - på val

Ole–Peder Holmberg, styremedlem (2017 og 2018) – ikkje på val

Elisabeth Sjøli, styremedlem (2017 og 2018) – ikkje på val

 

Vara: Thorbjørn Hopland (1.vara), Liv Nordli Hole (2.vara)    

 

Laget har siste arbeidsåret hatt fire styremøte der heile hovudstyret har vore innkalla. I tillegg har det vore møter med mindre grupperingar, eksempelvis i samband med Konradløpa og Førjulsmessa.

    Alt i alt eit relativt positivt år for Velledalen IL, med stor aktivitet på trimfronten. Badminton er tilbake som trimaktivitet etter ei pause. Elles er ungdomstrim, innebandy, sirkel/stasjonstrening med Janne Tomtum i gang. Julie Brochmann held Idrettsskulen i drift, sjølv om oppslutninga gjerne kunne vore større. Langrennsgruppa sin aktivitet sist vinter var hemma av lite snø (Fjellsæterrunden måtte såleis avlysast). Trimgruppa har fått gjennomført nokre arrangement og trimpostane er framleis populære. Friidrettsgruppa har hatt rekord-mange i aktivitet i 2017, mellom anna med ei sterk Oslo-avdeling.  O-gruppa vart vel fortent kåra til «Årets Gruppe» i VIL i 2017 under Idrettsgallaen, etter eit år med KM-arrangement på Myrdalen, kretssamling med base på Fjellsætra og kretsløp-arrangement i sentrum på hausten. I tillegg til eit enormt kartarbeid (Myrdalen, Svartevatnet, Fjellsætra, Dalemyra og Aure sentrum), har gruppa arrangert opplegg for barnehagar, barneskular og vidaregåande skular med meir. Toppen av kransekaka var at Pernille kom heim frå ei nasjonal Forbundssamling på Gardermoen med «Årets Gaselle» for 2017. Det må og leggast til at O-gruppa skal ha hovudæra for VIL sitt høge medlemstal, og for andre året på rad fekk Velledalen IL si O-gruppe ei heilside i den nasjonale O-boka.  Førjulsmessa 2017 gav ny nettorekord på 93 000 kroner, halvparten til VIL.

      Dalemyra stadion vart i 2017 drifta av Velledalen IL med Johan S. Grebstad i front, men uheldige omstende gjorde at bana ikkje kunne brukast. VIL har kjøpt ein brukt klippar av Geir Helge Grebstad, og fått lovnad om 30 000 til nye mål av VRF.

 

MEDLEMSTAL: Talet på medlemar i 2017 er det beste som nokon gong er registrert. Dette skuldast to faktorar. Den eine er ein kjempeinnsats av O-gruppa, den andre at medlemar som ikkje betalar kontingent ikkje lenger straks vert strokne av listene.

 

0-5 år

6-12 år

13-19

20-25

26+

Sum

2006

7

62

29

4

94

196

2007

8

51

41

6

138

244

2008

11

48

35

5

132

231

2009

11

42

44

9

125

231

2010

10

23

27

7

112

179

2011

7

44

23

3

115

192

2012

8

30

21

6

83

148

2013

6

34

20

3

103

166

2014

6

21

20

8

  97

152

2015

2

12

12

4

86

116

2016

 11

 46

16

 8

 120

 201

2017

18

62

21

10

164

275

Laget har seks nolevande æresmedlemar, fem menn og ei kvinne.   Ein 90+, éin 85-90, éin 70-80, tre 60-70.

 

ØKONOMI.

Laget har relativt god økonomi, men rekneskapstala gir dette året ikkje eit heilt korrekt bilete av stoda. Dette grunna at ein del rekningar ikkje vart betalte i rett tid. Som betyr at pengar som skulle gått ut i 2017, fyrst har gjort det i 2018. Dei to store arrangementa på inntektssida er Konradløpa og Førjulsmessa. Elles har O-gruppa i 2017 - som i 2016 - vore flinke til å skaffe sponsormidlar til sine prosjekt.  Elles gir medlemskontingenten og «grasrotpengar» gode pengar i klubbkassa. Meir detaljert om korleis pengane har vorte brukte, kjem under rekneskap.

 

Oversikt over grasrotkroner - og grasrotspelarar ved utgangen av året (i parentes):

2009: 15 736 (55)

2010: 23 248 (73)

2011: 23 656 (76)

2012: 26 762 (81)

2013: 19 702 (67)

2014: 17 574 (68)

2015: 16 422 (72)

2016: 18 864 (76)

2017: 18 958 (81)

 

ARRANGEMENT.

VIL har vore relativt aktive på arrangementssida også i 2017, noko som er breiare skildra i gruppene sine årsmeldingar. Arrangement siste året:

MINIKONRAD

KONRADLØPET

KOLDABAKKEN GRAND PRIX

GRILLKVELD BRUNSTADSÆTRA

RAMSTADDALSLØPET

FØRJULSMESSA (VRF og VELLEDALEN SKULEKORPS MEDARR)

ROMJULSMARSJ

«IDRETTSGALLA»

PANORAMA-LEIKANE PÅ IKORNNES (medarr.)

FJELLSÆTERCUP (fem renn - samarbeidsprosjekt)

SENTRUMSCUP ORIENTERING

KM-ORIENTERING MYRDALEN (85 delt)

KRETSLØP ORIENTERING SENTRUM

TOMAS-LØPET

 

I tillegg kjem mindre arrangement og samlingar.

 

NB!   Fetvatnet Rundt, Fjellsæterrunden og Det Store Folkerennet vart ikkje arrangert i 2017.

 

ANLEGG

Velledalen IL eig som dei fleste veit Dalemyra stadion, opna i 1971. VRF sa frå seg drifta av anlegget i 2016, etter å ha hatt dette i lang tid. Frå 2017-sesongen vart bana drifta av Velledalen IL med Johan S. Grebstad som «banemeister». Diverre fekk bana vitjing av mindre velkomne «gjestar» som drap det som var av gras på delar av bana. Takka vere eit omfattande arbeid av Johan S. Grebstad er det von om at bana kan takast i bruk denne våren. Men i skrivande stund veit vi ikkje sikkert om FK Sykkylven vil spele kampar der. Det var gjort ein muntleg avtal om spel i 2017 – som skulle fungere som eit prøveår mellom FKS og Velledalen IL. I fjor spela dei på naturgras i Hundeidvika

    VIL har kjøpt ein brukt klippar av Geir Helge Grebstad til ein rimeleg pris, og VIL har fått lovnad på 30 000 kroner frå VRF til nye fotballmål.

 

PROFILERINGSKLEDE

VIL sin nye klede-kolleksjon har slege godt an. Særleg klubbjakker, men også bukser, panneband og huer. Slikt gir identitet og styrker samkjensla (jamfør intervju med Roger Hole med klubbhue på NRK dagen før Birken). I tillegg har O-gruppa gjort ein stor jobb også på dette feltet. Deira løps-klede frå Trimtex eignar seg både for orientering og andre løp. Her må det gjerast fleire innkjøp, då vi no er tomme for det meste. Spørsmålet er om sponsorane som er trykte på klubbjakkene vil vere med på meir pengar.

 

REPRESENTASJON

«Lag på Lag» verkar vere lagt ned, men det vart arrangert juledans i 2017 med godt resultat, og vakthald mellom anna frå VIL.

Odd Kåre Fet har også i 2017 representerte Velledalen IL i styret i Sykkylven Idrettsråd.

Marit Hole og Ove Skylstad har møtt som utsendingar til generalforsamlinga i Velledalen grendahus.

Håkon Fedt har vore utsending til generalforsamlinga i Velledalen Naturbarnehage.

Pernille Lervåg sit i fylkesstyret i Møre og Romsdal O-krets, og ho har representert Velledalen IL   på O-Forbundet si samling på Gardermoen saman med Mari Skjøstad. Vilde Nordtømme har delteke på aktivitetskurs for ungdom i Ulsteinvik i regi av Møre og Romsdal Friidrettskrets.

 

 

 

 

HEIMESIDA

VIL fekk eiga heimeside i desember 2007. Den ligg som link under www.velledalen.net.

Nettsida til Velledalen IL er drifta av Liv og Atle Hole. Utviklinga år for år ser slik ut:

2008:   4 169 treff

2009: 13 815 treff

2010: 19 164 treff – 294 saker

2011: 27 659 treff – 376 saker

2012: 33 804 treff – 510 saker

2013: 43 037 treff – 488 saker

2014: 42 614 treff – 359 saker

2015: 44 330 treff – 394 saker

2016: 42 872 treff – 386 saker

2017: 41 297 treff – 462 saker

 

Vi oppmodar gruppene/medlemane om å bruke sida. Meld alle resultat og sportslege nyhende.

Sida kan mellom anna vere ei god hjelpekjelde når gruppene skal skrive årsmeldingane sine.

 

Velledalen IL kom på Facebook i 2013. Sida vert i hovudsak drifta av Ann-Helen Hole frå Måløy, med litt hjelp av Ellen Marie Hole i Oslo.

31.12.13: 114 «venner»

31.12.14: 222 «venner»

31.12.15: 317 «venner»

31.12.16: 407 «venner»

31.12.17: 495 «venner»

 

Mykje positivt, men også store utfordringar.

2017 har på mange felt vore eit positivt år med mange aktive. Særleg innanfor friidrett og orientering. Oslo-avdelinga vår jobbar godt og det er nesten rørande når det kjem e-post frå sterke utøvarar som Anette Jokstad og Nikolai Handle Jensen med spørsmål;   kan vi få lov å melde oss inn. Då har nokon gjort ein god jobb! Like eins har O-gruppa generert enormt med medlemar i 2017.

      Men enno viktigare er det at vi ser problemfelta våre. Der kan og må vi ta grep, rette opp, og bli betre. Vi må sjå forgubbinga vi har i store deler av organisasjonen, vi må løyse problema på Myrdalen mellom orientering/hjortejakt, vi må rette opp når den interne organiseringa i laget ikkje fungerer, verte flinkare på raske tilbakemeldingar og til ei kvar tid ha kontroll over medlemslistene.

 

Eit lag for alle. Vi er framleis solide på arrangementssida med mange gode tilskipingar under trim&trivsel-fana. Dette er tiltak som inkluderer alle – unge, gamle, spreke og mindre spreke. Velledalen IL ynskjer vere eit inkluderande lag. Alle arrangement er rusfrie. Vi har heidra eit høgt tal jubilantar med gode ord på nettsida i 2017. Også gjennom den årlege «Idrettsgallaen» gjer vi stas på mange. Julekort er delt ut til medlemar og sponsorar, og vi syrgjer med dei vi mister.

 

Velledalen IL sine   høgast rangerte prisar i 2017:

Vinnar trimpostar: Inger Anne Riksheim

Årets idrettskvinne: Radka Vosicka

Årets idrettsmann: Njål Torillson Tyssing

Årets Unge utøvar: Espen Strøm Grebstad

Årets gruppe: O-gruppa

Årets VIL-familie: Familien Nakken

 

Men prisen over alle prisar i 2017, var sjølvsagt GASELLE-PRISEN som O-gruppa sytte for kom til Velledalen IL. 2017 vart altså året der Velledalen IL for fyrste gong i laget si 111-årige soge fekk tildelt ein Forbunds-pris – slikt ligg det godt arbeid bak!

 

Velledalen IL er i sin heilskap tufta på frivilleg arbeid. Hovudstyret takkar alle som har bidrege i 2017 – spesielt ved dei tunge arrangement som Førjulsmessa og Konradløpa. Men like viktig er; trufast arbeid i det stille, heilt utan merksemd. Vi takkar alle trottige slitarar på trimpostane og ikkje minst statistikkførar Nils Terje Skylstad. Vi avsluttar meldinga med eitt av friidrettsleiar AP Bøe sine postulat: «God form kan ikkje kjøpast på blå resept»!

 

                                                         

For Hovudstyret

Atle Hole, nestleiar

 Publisert: Fredag 23. Mars 2018 Kl. 21:08
Siste nyhende
Dette likar vi, Bjørg Iren!
Det er tøft gjort, og klart vi vert begeistra, når VIL-medlemar på 52 debuterer i Birkebeinerrittet.
Les meir (18.09.2019)
Full mobilisering med «pølsegjeng og program-seljarar»
Historisk klipp frå 1960-talet syner at mange vart kalla ut når det skulle arrangerast storrenn i Brunstadbakken.
Les meir (18.09.2019)
Per Inge sterk i «Blodslitet»
Per Inge Bjørnestad og Svein Arne Nakken representerte Velledalen IL under «Blodslitet» i Ålesund sist veke.
Les meir (16.09.2019)
Stor VIL-tropp til KM langdistanse på Emblem
Velledalen IL imponerer med 23 påmelde til KM landistanse på Emblem sundag 8.september.
Les meir (06.09.2019)
Ny O-stjerner
Samling på Fjellsætra
Les meir (04.09.2019)
Velledalen IL arrangerar 3000 meters-test
Friidrettsleiaren og kasseraren inviterar til intervalltreningar som endar i 3000 meters-test på Ikornnes Idrettspark i slutten av september.
Les meir (04.09.2019)
Topp-3 «Over Stokk og Stein» i ungdomsklassa
Vi har før meldt at Andreas Mosby Nakken tok ein sterk 2.plass i Follestaddalen. Her kjem resultata.
Les meir (02.09.2019)
2243 grasrotkroner i august månad
Velledalen IL takkar sine 91 spelarar for støtta
Les meir (02.09.2019)
Oslo Toughest
Det har vært to Toughest løp nå etter sommeren. Finland først for to uker siden, og Oslo denne helgen.
Les meir (02.09.2019)
Flott innsats av VIL sine løparar under Haustsprinten.
Av våre vart det klassesigrar til Ingeborg Skogen, Oleanne Øye Hole og Inger Haldis Kurseth Tandstad. Av herrane våre gjorde Alastair Brunton det best.
Les meir (02.09.2019)
Birkebeinerrittet: Hurra for debutant Bjørg Iren!
arkivfotoVelledalen IL var representert i årets Birkebeinerritt med debutant Bjørg Iren Strøm.
Les meir (01.09.2019)
Nikolai nummer 23 av mannfolka i Oslo
Nikolai stod over løpet i Finland, men i Oslo var han tilbake med solid innsats.
Les meir (01.09.2019)
Anette sjuande beste beste kvinne under Toughest Oslo
Hinderløpet «Toughest Oslo» vart arrangert i Holmenkollen laurdag 31. august. Her får du dei beste kvinneresultata.
Les meir (01.09.2019)
Andreas Mosby Nakken sterk «Over stokk og stein»
Andreas Mosby Nakken vart i dag nummer to i hinderløpet «Over stokk og stein» i Follestaddalen.
Les meir (31.08.2019)
Pallplassar til Frode og May-Evy under Pederløpet
Sterk VIL-trio i aksjon under Pederløpet som vart arrangert i Spjelkavika laurdag 31.august.
Les meir (31.08.2019)
Vellukka o-samling laurdag
Med Fjellsæter Ungdomssenter som base vart det gjennomført ei prima o-samling laurdag i regi av o-kretsen i fylket og Velledalen IL
Les meir (31.08.2019)
Stor idrettshelg i vente
Birkebeinerrittet, Toughest Oslo og o-løp på heimebane er litt av det som står på programmet denne helga.
Les meir (30.08.2019)
Fire Bengt-mål knekte Hasundgot
Møter Hovdebygda til toppoppgjer på Dalemyra 5.september
Les meir (30.08.2019)
Osloavdelinga til Velledalen IL veks
Vi har før meldt at Ola Nesheim har kome i tilgang, og no kan kasserar Henning Tandstad stadfeste at Kristoffer Selmer også har hamna i det gode selskap.
Les meir (26.08.2019)
Sluttrapport for Ramstaddalsløpet 2019
sundag 25. august Slutt-tid: 3.50.22 timar
Les meir (26.08.2019)
1851 Opp Ned Norddal i helga
arkivfotoOlaf Einar Øien deltok i løpet som gjekk opp og ned Daurmålsfjellet (805 meter over havet).
Les meir (26.08.2019)
Midtnorsk lagkonkurranse i orientering
Rapport frå deltakarar i lagkonkurransen
Les meir (26.08.2019)
Meir frå Midt-Norsk: - Prioriterte gutane
O-leiar Pernille prioriterte Mikkel og Tobias på andre dag av Midt-Norsk meisterskap i orientering i Stjørdal.
Les meir (25.08.2019)
Jonny klassevinnar i opningsrennet av Vikabakken
Med ståande hopp på 2 x 17 meter vart Jonny Mauren klassevinnar i G 11 år under den offisielle opninga av Vikabakken i Spjelkavik.
Les meir (24.08.2019)
Ramstaddalsløpet 2019
arkivfotoSundag 25. august kl. 09.30
Les meir (24.08.2019)
Flotte VIL-prestasjonar i Midt – Norsk
arkivfotoTre av knappe 400 deltakarar representerte Velledalen IL då Midt – Norsk Meisterskap i orientering opna med sprint i Stjørdal i dag.
Les meir (23.08.2019)
Vellukka o-trening ved Svartevatnet
Fire klubbar var representerte under o-treninga torsdag.
Les meir (23.08.2019)
Geir Nilsen opna påmeldinga i Haustsprinten
1.september arrangerer Velledalen IL o-løp med namnet «Haustsprinten» i Ladalen. Geir Nilsen, Emblem IL, var raskast ute med påmeldinga.
Les meir (20.08.2019)
Orientering: Midt-Norsk Meisterskap komande helg
357 påmelde på sprinten, 430 på langdistanse. Mikkel, Tobias og Pernille Ibsen Lervåg representerer Velledalen IL.
Les meir (20.08.2019)
Ver med på Ramstaddalsløpet 2019
25. august er det igjen tid for Ramstaddalsløpet.
Les meir (19.08.2019)

 Arkiv
Kalender
Komande aktivitetar:
Nettsidene er oppdatert og publisert hos Besøk www.pronett.no